Rover12421's Blog

The End.

豆丁的文档在线浏览API接口

发现豆丁提供的文档在线浏览API接口非常不错。但是不知道为什么,开始能显示,后来就显示不了,很是郁闷的~~~
代码如下:

?View Code HTML
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 <center>
<div id="playerDiv" style="width:800px; height:600px;"></div>
 
</center>
 
============Visual C++ MFC 简明教程=================
<script type="text/javascript">
var qs_userid = 654163;
var qs_url = "https://www.rover12421.com/upload/vcjmjc.doc";
var qs_title="VISUAL C++ MFC 简明教程.DOC";
var qs_desc="文档简介或描述";
var qs_playerDiv="playerDiv";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://www.docin.com/apps/quickswitch/auto.js"></script>

qs_userid = 654163; 这个是豆丁的ID
qs_url = “https://www.rover12421.com/upload/vcjmjc.doc”;文档地址,支持doc, ppt ,pps ,pot ,xls ,pdf ,psd ,txt ,rtf  文档
var qs_desc=“文档简介或描述”;

挺方便的。这个我测试的地址:
https://www.rover12421.com/upload/vcjmjc.html

Comments